Bestyrelsen i Børnenes By

Forretningsorden for bestyrelsen

 1. Bestyrelsesmøderne aftales efter behov.
  Der kan med fordel laves mødekalender for hele perioden. Dagsorden skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 4 dage før mødet.
  Møderne tilrettelægges så alle medlemmer så vidt muligt kan deltage. Bestyrelsesmøderne afholdes som hovedregel i tidsrummet 19.00 – 21.00.
  Dog kan der efter bestyrelsens ønske fastlægges andre tidspunkter.
  I ekstraordinære tilfælde kan der afviges fra de gældende tidsfrister for mødeindkaldelse.
 2. Der afholdes møder efter behov , dog minimum 4 møder årligt.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af de stemmeberettigede medlemmerne er til stede.
  Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et møde, meldes der afbud til børnehaven.
  Suppleanter deltager i mødet uden stemmeret.
 4. Bestyrelsen ønsker så få afstemninger som muligt. Er afstemning nødvendig bør det ske skriftligt såfremt blot et medlem ønsker dette.
  Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
  Der stemmes ikke med fuldmagt, men alene ved de tilstedeværende.
 5. Hvis et bestyrelsesmedlem stiller spørgsmål omkring et andet medlems habilitet, skal dette tages op til drøftelse og evt. afgøres ved afstemning.
 6. Konstituering jævnfør § 6 i styrelsesvedtægten.
 7. Mødereferater er som udgangspunkt interne arbejdsdokumenter, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 7.
  Det gælder dog ikke, hvis referaterne omfattes af offentlighedslovens § 8, for eks. fordi de alene gengiver indholdet af forældrebestyrelsens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse.I det omfang, der af referaterne fremgår personlige oplysninger, er disse ikke underlagt Offentlighed, jf. offenlighedslovens § 12.
 8. Som udgangspunkt holdes alle møder for lukkede døre.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Jeanette Andersen

Næstformand
Forælder 

E-mail: bb.bestyrelse@gmail.com

Sabrina Frederiksen

Forælder 

E-mail: bb.bestyrelse@gmail.com

Ida Fabricius

Forælder 

E-mail: bb.bestyrelse@gmail.com

Kathrine Lundsgaard

Forælder 

E-mail: bb.bestyrelse@gmail.com

Mikkel Sibbesen

Forælder 

E-mail: bb.bestyrelse@gmail.com

Stine Hauerberg

Forælder 

E-mail: bb.bestyrelse@gmail.com

Lizette Magnussen

Forælder 

E-mail: bb.bestyrelse@gmail.com

Kim Jensen

Forælder 

E-mail: bb.bestyrelse@gmail.com

Mette L. Vestergaard

Pædagog i børnehaven

E-mail: mzv@kerteminde.dk

Louise Dalsgård K. Hansen

Pædagog i børnehaven

E-mail: ldha@kerteminde.dk

Mette Duevang Hvass

Pædagogisk leder- Vuggestuen

E-mail: mehv@kerteminde.dk

Gitte Hansen

Pædagogisk leder- Børnehaven

E-mail: giha@kerteminde.dk

Charlotte Maiken Staffe

Pædagogmedhjælper i vuggestuen
Suppleant

E-mail: cmst@kerteminde.dk