Hjernen og Hjertet

Hjernen og Hjertet (Rambøll) er en digital løsning, som bruges på 0 – 6 års området og i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole. I Børnenes By bruger vi Hjernen og Hjertet til at vurdere barnets læring, trivsel og udvikling. Vurderingen foretages af de pædagogiske medarbejdere på dit barns stue, og I vil også blive spurgt om jeres vurdering af jeres barn.

Formålet med Hjernen og Hjertet er:

  • At understøtte samarbejdet og dialogen med jer om barnets læring, trivsel og udvikling.
  • At udvikle den pædagogiske praksis med børnene i dagtilbuddet og hermed kvalificere kvalitet og service på området.

Systemet er modulopdelt, og i Kerteminde Kommune er det besluttet at arbejde med følgende moduler:

  • TOPI – tidlig opsporing af børn i udsat position – To gange årligt vil samtlige børn i Kerteminde Kommune indenfor 0-6 års området trivselsmåles. I vil blive inviteret til dialogmøde ang. jeres barn hvis vi vurderer, at der er grund til bekymring for jeres barns udvikling og trivsel – evt. med tværfaglige samarbejdspartnere.
  • Dokumentation, tilsyn og evaluering.
  • Læreplaner – Læreplansmodulet hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  • Sprogvurdering – Det er fundamentalt for jeres barns personlige og sociale udvikling, at jeres barn er i stand til at bruge sproget til at kommunikere og give udtryk for egne behov, følelser og holdninger. Sprogvurderingen bruges til at vurdere jeres barns sproglige udvikling, og første vurdering sker fra barnet er 2,8-3,4 år. Derefter kan der være sproglige opfølgninger.
  • Dialog – I arbejdet med barnets læring, udvikling og trivsel er aktiv inddragelse af forældrene vigtig. Dialogvurderingen har til formål at danne grundlag for samtalen mellem hjem og dagtilbud om barnets generelle udvikling og trivsel, og den kan ligeledes benyttes i udviklingen af pædagogiske forløb, målrettet det enkelte barn og børnegruppens behov.
  • Motorik –  Forskning viser en klar sammenhæng mellem børns koncentration og læring og deres motoriske udvikling og fysiske aktivitets- og bevægelsesniveau. Med motorikvurderingen kan fagpersonalet arbejde struktureret med barnets bevægelse og motoriske evner.
  • Forældreportalen – Forældreportalen giver jer adgang til relevante og fagrelaterede oplysninger om jeres barn. Forældreportalen bruges blandt andet til at dele viden om  barnets læring, sundhed og trivsel, og i forbindelse med indhentning af samtykke til videregivelse af oplysninger om jeres barn.