Bestyrelsen i Daginstitution Munkebo

Julie Ostenfeldt Thinesen

Best. Formand
Tlf. 41 11 61 74
E-mail: julieothinesen@gmail.com

Barn Himmelblå – Emma

STYRELSESVEDTÆGTER

Forretningsorden for bestyrelsen

 1. Bestyrelsesmøderne aftales efter behov.
  Der kan med fordel laves mødekalender for hele perioden.Dagsorden skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 4 dage før mødet.<
  Møderne tilrettelægges så alle medlemmer så vidt muligt kan deltage.Bestyrelsesmøderne afholdes som hovedregel  i tidsrummet 19.00 – 21.00.
  Dog kan der efter bestyrelsens ønske fastlægges andre tidspunkter.
  I ekstraordinære tilfælde kan der afviges fra de gældende tidsfrister for mødeindkaldelse.
 2. Der afholdes møder efter behov , dog  minimum 4 møder årligt.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af de stemmeberettigede medlemmerne er til stede.
  Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et møde, meldes der afbud til børnehaven.
  Suppleanter deltager i mødet uden stemmeret.
 4. Bestyrelsen ønsker så få afstemninger som muligt. Er afstemning nødvendig bør det ske skriftligt såfremt blot et medlem ønsker dette.
  Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
  Der stemmes ikke med fuldmagt, men alene ved de tilstedeværende.
 5. Hvis et bestyrelsesmedlem stiller spørgsmål omkring et andet medlems habilitet, skal dette tages op til drøftelse og evt. afgøres ved afstemning.
 6. Konstituering jævnfør § 6 i styrelsesvedtægten.
 7. Mødereferater er som udgangspunkt interne arbejdsdokumenter, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 7.
  Det gælder dog ikke, hvis referaterne omfattes af offentlighedslovens § 8, for eks. fordi de alene gengiver indholdet af forældrebestyrelsens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse.I det omfang, der af referaterne fremgår personlige oplysninger, er disse ikke underlagt Offentlighed, jf. offenlighedslovens § 12.
 8. Som udgangspunkt holdes alle møder for lukkede døre.

På bestyrelsens vegne
Formand – Julie Thinesen
2020

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Helle Marienlund Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 29 77 53 17
E-mail: hellebalidk@yahoo.dk

Barn i Columbus (Lappedykkerne)

Pernille Niemi

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 28 89 38 18
E-mail: pernillestenberg@hotmail.com

Barn i Himmelblå – Svale

Rosalie Katrine Madsen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 25 10 30 32
E-mail: rosalie24may@live.dk

Barn i Solbakken – Annabell (søstjerne)
Barn i Himmelblå – Isaiah (haletudse)